Kids in Preschool
CD2AFD25-B2DF-41EE-9BB5-2CDF94D3E3F7.jpe

We believe that it is mandatory for all educational institutions to offer safe and inclusive learning environments to all children, and that every school has a duty to provide educational curricula and resources, which are representative and inclusive of every member of our rich and diverse, multicultural society. 

Rydym yn credu bod e’n angenrheidiol ar gyfer pob sefydliad addysg i gynnig amgylchfydoedd diogel a gynhwysol i bob plentyn, a bod gan bob ysgol y ddyletswydd i gynnig cwricwla ac adnoddau addysgiadol, sydd yn cynrychioli ac yn gymwys pob aelod o ein cymdeithas gyfoethog, amrywiol, ac amlddiwylliannol.

The first point of contact for diverse & inclusive education in Wales.
Y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer addysg amrywiol a gynhwysol yng Nghymru.

CD2AFD25-B2DF-41EE-9BB5-2CDF94D3E3F7.jpe

Supportive Services


Gwasanaethau Ategol

Small steps can go a long way in a child's education, which is why we offer on-going support to enable schools to thrive and excel, by providing guidance on inclusive policies and educational recourses to ensure that every child has a chance to reach their full potential.

Mae cymryd camau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr mewn addysg plentyn, felly dyna pam ydym yn cynnig cymorth cyfredol i alluogi ysgolion i ragori ac i lwyddo, wrth gynnig arweiniad ar bolisïau cymhwysol ac adnoddau addysg i sicrhau bod gan bob plentyn y cyfle i gyrraedd ei gudd.

With race equality being the foundation on which I'm Representing has been built, we provide ongoing support to all educational providers with the following services:

Curriculum Consultancy

Policy Consultancy

Inclusive Learning Resources

 

Learning Programmes

Inclusive Event Management

Efo cyfiawnder hil yn bod y sefydliad ar hynny rydw i’n Cynrychioli; rydym yn cynnig cymorth cyfredol i bob cynigwyr addysg efo’r gwasanaethau canlynol:

Gwasanaethau Ategol

Ymgyngoriaeth Cwricwlwm

Ymgynghoriaeth Polisi

Adnoddau Addysgu Cymhwysol

Rhaglennu Addysgu

Goruchwyliaeth Digwyddiadau Cymhwysol

DISPUTE RESOLUTION

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

TAX

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

In order for every child to flourish in our diverse society, schools must make it a priority to address, the lack of representation in education. Pupils need to be able to relate to the learning resources that they are provided with and most importantly, the teachers who guide them. Schools also need to be able to have access to such inclusive resources.

Fel bod pob plentyn yn gallu blodeuo tu fewn ein cymdeithas amrywiol, mae angen i ysgolion i wneud e’n flaenoriaeth i gyfeirio at y diffyg cynrychiolaeth tu fewn addysg. Mae angen i ddisgyblion i berthnasu efo’r adnoddau dysgu rydyn yn derbyn ac yn bwysicaf efo’r athrawon sy’n arwain nhw. Mae angen i ysgolion hefyd i gael gafael â’r adnoddau cymhwysol yma.

Through I'm Representing IECC, schools and educational providers are able to access the Im Representing Curriculum which provides engaging and inclusive learning resources taught by tutors who truly represent our Welsh Society. Appropriated to each each year group's needs and abilities, subjects Include;

- I'm Representing: Welsh History

- I'm Representing: Personal Development & Identity 

- I'm Representing: Engineering and Tech

 

- I'm Representing: English & Literacy

 

- I'm Representing:  Welsh & Foreign language Learning

- I'm Representing: PE

Trwy I'm Representing IECC, mae ysgolion a darparwyr addysg yn gallu cael gafael â’r Cwricwlwm I'm Representing sydd yn cynnig adnoddau  addysg ddeniadol a gymhwysol wedi’u haddysgu gan diwtoriaid sydd ynwirioneddol yn cynrychioli ein Cymdeithas Cymraeg. Wedi’u haddasu ar gyfer angenrheidion a galluoedd pob blwyddyn ysgol, mae’r pynciau yn cynnwys:

- Rwy’n cynrychioli: HanesCymraeg

- Rwy’n cynrychioli: Datblygiad Personol a Hunaniaeth

- Rwy’n cynrychioli: Peirianneg a Thechnoleg

- Rwy’n cynrychioli: Saesneg a Llythrennedd

 

- Rwy’n cynrychioli:  Cymraeg ac Addysg Ieithoedd Tramor

- Rwy’n cynrychioli:  AddysgGorfforol

 
Excited Children in Science Class

Meet our Directors
Cwrdd efo ein Cyfarwyddwyr!

C5329E12-3629-4A47-91AF-9BEB25EE8163.jpe

Co-founder & Director

Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr

 Director

Cyfarwyddwr

21A81464-36A5-4EF4-BF2C-9BFBB1CEF9E7_edi

Co-founder & Director

Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr


It was identified through our lived experiences, both personal and professional, that we observed gaps in our educational institutions who fail to provide a nurturing environment ,which encourages children and young people, to explore race, culture and identity, while learning basic life skills through what should have been, a robust and fit for purpose educational system. We have taken it upon ourselves to ensure that every school  has access to diverse and inclusive learning recourses, and understands the importance of representation as well as their own biases in hopes to avoid further trauma and children being excluded from school or school activities on the basis of their race or the educational system's failure to provide relatable resources which reflect the society we live in today.

Cafodd ei nodi trwy ein profiadau bywyd, ein bywydau personol a proffesiynol, bod yna gapiau tu fewn ein sefydliadau addysg sy’n methu i gynnig amgylchfyd cefnogol, sydd yn annog plant a phobl ifanc, i archwilio hil, diwylliant, hunaniaeth wrth ddysgu sgiliau bywyd sylfaenol, trwy beth ddylai bod system addysg gadarn ac yn cwblhau ei bwrpas.Rydym wedi cymryd arno ein hunain y ddyletswydd o sicrhau bod gan bob ysgol mynediad i adnoddau addysg amrywiol a gymhwysol, ac i ddeall y pwysigrwydd o gynrychiolaeth a’u tueddiadau eu hunain efo’r gobaith o osgoi rhagor o drawma a phlant yn cael eu gwahardd o’r ysgol neu weithgareddau ysgol, ar sail eu hil neu’r methiant y system addysg i gynnig adnoddau perthnasol ac yn adlewyrchu’r gymdeithas rydym yn fyw ynddo heddiw.

WhatsApp Image 2021-09-02 at 18.53_edited.jpg
 

Our supporters & collaborators

Ein cefnogwyr a chydweithredwyr

As seen in
Fel y gwelir yn

The Voice Newspaper

122120577_101517015089527_3507109020971472976_n.jpg