WhatsApp Image 2021-09-02 at 18.53_edite

Soraya Cordle Co Founding Director of I’m Representing IECC and Founding Director of It’s

Mandatory CIC. Soraya is a qualified Youth and Community Education Officer and has worked in the

community and life long learning sector for over twenty years, at a paid and voluntary capacity.

Soraya has managed several community centres in Cardiff and the Vale, she has undertaken other

roles such as support worker, youth worker and community project coordinator with organisations

such as Barnardos, Communities First and Pobl Housing.

Soraya’s responsibilities have consisted of supporting young parents, creating and delivering

training, assisting with support plans, providing information, advocacy and co ordinating inter

generational services I.e. summer holiday programmes, play/youth clubs, fishing club in areas of

high deprivation.

Soraya founded It’s Mandatory CIC an innovative community organisation and the catalyst for I’m

Representing IECC. Soraya is implementing services based on identified need through her personal,

professional lived experience of racism in education. These services within the organisation consist

of child and family support to those effected by racism in education, a supplementary Saturday

school exploring black and Welsh history and a curriculum of personal development, mental health

and well-being awareness, science, geography, law etc.

Within Soraya’s role as a director for the organisation she undertakes several responsibilities such as

supervisions, chairing task group meetings, creating and delivering the training to volunteers.

Supporting volunteers and the general management of the organisation.

SorayaCordle Cyd Cyfarwyddwr Sylfaenol o I’m Representing IECC (Ymgynghoriaeth Cwricwlwm Addysg Gynhwysol)a Chyfarwyddwr Sylfaenol o It’s Mandatory CIC. Mae Soraya yn Swyddog Ieuenctid ac Addysg Gymunedol graddedig ac wedi gweithio tu fewn y gymuned a'r sector addysg am fwy na 20 mlynedd, tu fewn y cylchran am ddim a chyflogedig. Mae Soraya wedi rheoli dros dair canolfan gymunedol yng Nghaerdydd a'r Dyffryn, mae hi wedi ymgymryd rolau eraill fel gweithiwr cymorth a chydlynydd prosiectau cymunedol efo sefydliadau fel Barnardos, Communities First a Phobl Housing.

Mae cyfrifoldebau Soraya wedi cynnwys cefnogi rhieni ifanc, creu a darparu hyfforddiant, cynorthwyo efo planiau cefnogaeth, cynnig gwybodaeth, dadleuwriaeth a chydlunu gwasanaethau cenedlaethol e.e.. rhaglennu gwyliau haf, clybiau chwarae/ ieuenctid, clwb pysgota mewn ardaloedd o amddifadiad uchel.

 Wnaeth Soraya sefydlu It’s Mandatory CIC gwasanaeth cymdeithas arloesol a'r catalydd ar gyfer I’m Representing IECC. Mae Soraya yn gweithredu gwasanaethau yn seiliedig a'r angenrheidiol adnabyddedig trwy ei phrofiadau personol a proffesiynol efo hiliaeth yn addysg. Mae'r gwasanaethau yma tu fewn y gyfundrefn yn cynnigcynhaliaeth plant ac oedolion ar gyfer y rhai sydd wedi dioddef o hiliaeth yn addysg, ysgol atodol ar Ddydd Sadwrn yn edrych ar hanes Du a Chymraeg a chwricwlwm o ddatblygiad personol, ymwybyddiaeth iechyd meddyliol a chysur, gwyddoniaeth, daearyddiaeth, gyfraith ayyb.

Tu fewn rôl Soraya fel cyfarwyddwr ar gyfer y sefydliad mae hi wedi ymgynghori tri chyfrifoldeb fel arolygiadau, cadeirio cyfarfod tasgau grŵp, creu a darparu hyfforddiant i wylfoddolwyr. Yn cefnogi gwylfoddolwyr a'r drafnidiaeth gyffredinol o'r sefydliad.